Server Thành Đô ( Khai mở ngày 14/4/2020 ) Sân ...

Server Thành Đô ( Khai mở ngày 14/4/2020 ) Sân chơi đầy máu lửa .

✴️ 𝑲𝒉𝒂𝒊 𝑴𝒐̛̉ 𝑴𝒂́𝒚 𝑪𝒉𝒖̉ 𝑴𝒐̛́𝒊 THÀNH ĐO - VÕ LÂM CÔNG THÀNH .
✴️ 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒎𝒐̛̉ : 𝟭𝟵:𝟬𝟬 - 𝟭𝟳/𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟬
✴️ 𝑫𝒖̛̣𝒂 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒑𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝑽𝒐̃ 𝑳𝒂̂𝒎 𝑻𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝑲𝒚̀ 𝟐𝟎𝟎𝟓
✴️ 𝑷𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑩𝒂̉𝒏 𝑻𝒉𝒂̂𝒏 𝑷𝒉𝒂́𝒑 - 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 𝑩𝒊̣ 𝑿𝒂𝒏𝒉 - 𝑨𝒏 𝑩𝒂𝒏𝒈 - Đ𝒊̣𝒏𝒉 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

𝙏𝙝𝙖̂𝙣 𝙜𝙪̛̉𝙞 𝙘𝙝𝙪̛ 𝙫𝙞̣ 𝙖𝙣𝙝 𝙝𝙪̀𝙣𝙜 !
𝘝𝘰̃ 𝘓𝘢̂𝘮 𝘛𝘳𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘒𝘺̀ 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘶̛̣𝘢 𝘨𝘢𝘮𝘦 𝘰𝘯𝘭𝘪𝘯𝘦 2𝘥 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘰̣̂𝘪 𝘵𝘢̣𝘪 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘰̂́𝘵 1 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘱 𝘬𝘺̉ 𝘲𝘶𝘢 đ𝘢̃ 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘰̛𝘪 𝘵𝘢̣𝘰 𝘳𝘢 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘣𝘢𝘰 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘶 𝘤𝘢̉𝘮 𝘹𝘶́𝘤 𝘷𝘶𝘪, 𝘣𝘶𝘰̂̀𝘯, 𝘩𝘢̣̂𝘯.... 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢̉ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘩𝘦̣̂ 8𝘹 - 9𝘹 đ𝘰̛̀𝘪 đ𝘢̂̀𝘶, 𝘱𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢̉𝘯 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘊𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 đ𝘢̃ 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢̉𝘯 𝘢̆𝘯 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘶̛̣𝘢 𝘨𝘢𝘮𝘦 𝘩𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘩𝘰𝘢̣𝘪 𝘯𝘢̀𝘺. 𝘉𝘰̛̉𝘪 𝘭𝘦̃ đ𝘰́ 2020 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘢̂̀𝘯 𝘯𝘶̛̃𝘢 𝘝𝘰̃ 𝘓𝘢̂𝘮 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘴𝘦̃ 𝘲𝘶𝘢𝘺 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘵𝘢́𝘪 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘢̉𝘮 𝘹𝘶́𝘤 𝘯𝘢̆𝘮 𝘹𝘶̛𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘭𝘰̀𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘢̣𝘯 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘢̂̀𝘯 𝘯𝘶̛̃𝘢

✴️ 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗚𝗶𝗮𝗻
Bắt đầu thử nghiệm : 06/04/2020
Kết thúc thử nghiệm : 16/04/2020
Khai mở chính thức: 𝟭𝟵:𝟬𝟬 - 𝟭𝟳/𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟬

✴️𝑺𝒐̛ 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒗𝒆̂̀ 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒓 𝑽𝒐̃ 𝑳𝒂̂𝒎 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 :

𝑷𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝑻𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒂́𝒑 - 𝑪𝒂̂𝒏 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝑴𝒐̂𝒏 𝑷𝒉𝒂́𝒊 .

𝑵𝒈𝒖̃ Đ𝒐̣̂𝒄 𝒄𝒐́ 𝒔𝒂̂𝒖 𝒗𝒐̂ 𝒉𝒊̀𝒏𝒉

𝑩𝒂̉𝒐 𝑯𝒐̣̂ 𝑵𝒈𝒖̛̣𝒂 𝑸𝒖𝒚́ 𝑯𝒊𝒆̂́𝒎 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒂́𝒄 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 𝑩𝒊̣ 𝑸𝒖𝒚́ 𝑯𝒊𝒆̂́𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒄

Trang bị xanh, An Bang Định Quốc, Nhu Tình....

Ngựa Xích thố, chiếu dạ, ô vân...Riêng phi Vân, Bôn Tiêu cực hiếm

Giới hạn 4 Account / 1 PC.

Thu phí giờ chơi 7xu/tuần/1 tài khoản, hạn chế cày tiền thả map tràn lan

Hỗ trợ MIỄN PHÍ AutoVLBS 1.9

Mốc 8000 nhiệm vụ Dã Tẩu nhận ngẫu nhiên 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái.

Chặn kéo xe Kim Yến

Cân bằng Tiền Vạn tuyệt đối.

Đồ Xanh cực hiếm và giá trị cao

Đầu tư vào chi phí Quảng Cáo cực kì khủng khiếp.

Event hủy xu và k vạn. Tuyết đối tranh hút máu gamer

Up level cực chậm theo đúng phiên bản 2005 .

Điểm KN âm -50% sẽ không được lên map

Đua top bang hội trao thưởng KNB + VND hàng tháng.

Chiến Trường Tống Kim x2 điểm trận 21h00 mỗi ngày cực kì đông.

Hệ thống Boss Đại + Tiểu cực, Bos Sát Thủ, Phong Lăng Độ, Vượt Ải .... cực chuẩn.

Thường xuyên tổ chức các sự kiện giải đấu dành cho cá nhân bang hội.

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

✴️ 𝙃𝙤̂̃ 𝙏𝙧𝙤̛̣ 𝙏𝙖̂𝙣 𝙏𝙝𝙪̉ :
01 𝑏𝑜̣̂ 𝑘𝑖𝑚 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 7 𝑛𝑔𝑎̀𝑦
01 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑛 𝐻𝑎̀𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢̀ ℎ𝑎̣𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 7 𝑛𝑔𝑎̀𝑦
01 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑎 ℎ𝑎̣𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 7 𝑛𝑔𝑎̀𝑦
05 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̉𝑜 𝑙𝑜̣̂ 1ℎ
𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑚𝑎́𝑢 + 𝑚𝑎𝑛𝑎 đ𝑒̂́𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 60

✴️ 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒐𝒅𝒆 𝑻𝒂̂𝒏 𝑻𝒉𝒖̉ + 𝑽𝒐̀𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒚 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝑽𝑵𝑫 :

𝙇𝙞𝙠𝙚 + 𝙎𝙝𝙖𝙧𝙚 𝘣𝘢̀𝘪 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘯𝘢̀𝘺 𝘰̛̉ 𝘤𝘩𝘦̂́ đ𝘰̣̂ 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢𝘪
𝗧𝗮𝗴 𝟰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘢̣𝘯 𝘷𝘢̀𝘰 𝘣𝘢̀𝘪 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘰̣̂𝘪 𝘥𝘶𝘯𝘨 "𝘊𝘩𝘰̛𝘪 𝘭𝘢̣𝘪 𝘷𝘰̃ 𝘭𝘢̂𝘮 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 ?" 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘰̣𝘯 3 𝘴𝘰𝘯 𝘴𝘰̂́ 𝘮𝘢𝘺 𝘮𝘢̆́𝘯 𝘵𝘶̛̀ 000 - 999
𝘚𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘶́𝘤 đ𝘶𝘢 𝘵𝘰𝘱 𝘉𝘘𝘛 𝘴𝘦̃ 𝘓𝘪𝘷𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘺 𝘴𝘰̂́ 𝘷𝘢̀ 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 , 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘰́ 𝘴𝘰̂́ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘹𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘨𝘢̂̀𝘯 đ𝘶́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘴𝘦̃ 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘲𝘶𝘢̀ 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘨𝘪𝘢́ 𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝑽𝑵𝑫 𝘵𝘶̛̀ 𝘉𝘘𝘛

XEM THÊM TẠI : FANPAGE CỦA VÕ LÂM CÔNG THÀNH : 

https://www.facebook.com/volamcongthanh.net/